Výkladový slovník pro Zákoník práce

Slovník Zákoník práce  Právní poradna - nejčtenější dotazy
Poradna pracovní právo - nejaktuálnější dotazy

Výkladový slovník pracovního práva personální agentury Aditus a serveru Hledám Práci.cz

Zákoník práce výkladový slovník

 • živelná událost
 • nekoná-li zaměstnanec práce pro nepříznivé povětrnostní vlivy nebo živelnou událost, náleží mu náhra .... více živelná událost
 • zvýšení a prohloubení kvalifikace
 • zaměstnanec je povinen si udržovat a prohlubovat kvalifikaci, v případě, že si chce kvalifikaci zvýš .... více zvýšení a prohloubení kvalifikace
 • způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
 • osoba starší 15ti let věku je způsobilá samostatně uzavírat pracovně-právní vztahy (pracovní poměr, .... více způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích
 • změny pracovního poměru
 • změny pracovního poměru lze dělat pouze po vzájemné dohodě, změna pracovní smlouvy musí mít písemnou .... více změny pracovního poměru
 • zkušební doba
 • Při uzavření pracovního poměru lze sjednat zkušební dobu, musí být sjednána písemně a to nejpozději .... více zkušební doba
 • zaručená mzda
 • zaručená mzda je mzda (nebo plat) na niž zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vn .... více zaručená mzda
 • zápočtový list
 • viz termín potvrzení o zaměstnání .... více zápočtový list
 • zaměstnanec pracující v noci
 • za zaměstnance pracujícího v noci se považuje ten, který pravidelně během noční směny (v době mezi 2 .... více zaměstnanec pracující v noci
 • zaměstnanec
 • viz termín způsobilost k právním úkonům v pracovně-právních vztazích .... více zaměstnanec
 • zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)
 • v současném zákoníku práce nepožívají zaměstnanci se změněnou pracovní schopností žádných výhod či z .... více zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)
 • zákaz výpovědi
 • viz termín slovníku pracovního práva - ochranná lhůta .... více zákaz výpovědi
 • výpovědní doba
 • výpovědní doba u pracovního poměru činí 2 měsíce a počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího p .... více výpovědní doba
 • výpověď ze strany zaměstnavatele
 • zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen v přesně vymezených důvodech: pokud dochází k organiz .... více výpověď ze strany zaměstnavatele
 • výpověď ze strany zaměstnance
 • zaměstnanec může podat výpověď bez udání důvodu, výpověď začíná běžet prvním dnem měsíce následující .... více výpověď ze strany zaměstnance
 • výplatní páska
 • zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci doklad o mzdě, na kterou mu vznikl nárok, výplatní páska .... více výplatní páska
 • výkon rozhodnutí
 • výkon rozhodnutí tzv. exekuci provádí zaměstnavatel nejčastěji na základě rozhodnutí soudu (soudního .... více výkon rozhodnutí
 • vnitřní předpis
 • zaměstnavatelé mohou vydávat vnitřní předpisy, kterými stanoví pracovní, mzdová (či platová) a ostat .... více vnitřní předpis
 • vedlejší pracovní poměr
 • od r. 2007 Zákoník práce nezná pojem vedlejší pracovní poměr a pro všechny pracovní poměry platí ste .... více vedlejší pracovní poměr
 • uchazeči o zaměstnání
 • tento termín v Zákoníku práce nenalezneme; Zákoník práce však upravuje, že v souvislosti s jednáním .... více uchazeči o zaměstnání
 • termín výplaty
 • zaměstnavatel je povinen stanovit výplatní termín tak, aby mzda byla splatná nejpozději poslední den .... více termín výplaty
 • těhotné zaměstnankyně
 • těhotným zaměstnankyním nelze nařídit práci přesčas a pracovní cestu, požádají-li o to, je zaměstnav .... více těhotné zaměstnankyně
 • stravování
 • zaměstnavatel je povinen umožnit stravování všem zaměstnancům (mimo zaměstnanců vyslaných na pracovn .... více stravování
 • stravné
 • Poskytuje se při pracovní cestě: 58 Kč při cestě která trvá 5 - 12 hod., 88 Kč při cestě která trvá .... více stravné
 • stálá mzda
 • stálá mzda je mzda poskytovaná u konta pracovní doby, smí činit nejméně 80% průměrného výdělku zaměs .... více stálá mzda
 • srážky ze mzdy
 • zaměstnavatel může ze mzdy srážet pouze: daň, pojistné, zálohu na mzdu, nevyúčtovanou zálohu na cest .... více srážky ze mzdy
 • smrt zaměstnance
 • smrtí zaměstnance zaniká pracovní poměr, finanční nároky zaměstnance do výše 3-násobku průměrného vý .... více smrt zaměstnance
 • rozvržení pracovní doby
 • zaměstnavatel je povinen každého zaměstnance jednotlivě písemně nejpozději do 1 měsíce od nástupu in .... více rozvržení pracovní doby
 • rozvrh týdenní pracovní doby
 • zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpoz .... více rozvrh týdenní pracovní doby
 • rovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • při rovnoměrně rozvržené pracovní době je na každý pracovní týden naplánován stejný počet pracovních .... více rovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • rodičovská dovolená
 • po uplynutí mateřské dovolené může matka čerpat rodičovskou dovolenou až do 3-let věku dítěte (aktuá .... více rodičovská dovolená
 • prostoj
 • nemůže-li zaměstnanec konat práci pro přechodnou závadu na zařízení, kterou nezavinili nebo proto, ž .... více prostoj
 • promlčecí doba
 • Pracovní právo řeší promlčecí dobu odvoláním na občanský zákoník (viz § 329, odst. 1 zákoníku práce) .... více promlčecí doba
 • příplatky za práci
 • zaměstnavatel v podnikatelské sféře je povinen poskytovat příplatky: za práci přesčas (nejméně 25% p .... více příplatky za práci
 • převedení na jinou práci
 • ve všech níže uvedených případech je zaměstnavatel povinen zaměstnance převést na jinou práci: 1) zd .... více převedení na jinou práci
 • přestávky v práci
 • rozlišujeme 2 druhy přestávek: přestávku na jídlo a oddech (ta se nezapočítává do pracovní doby) a b .... více přestávky v práci
 • přesčas
 • práce přesčas je práce konaná nad rámec stanovené pracovní doby na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho .... více přesčas
 • pracovní smlouva
 • pracovní smlovou se zakládá pracovní poměr, musí být sjednána písemně a to nejpozději v den, kdy má .... více pracovní smlouva
 • pracovní posudek
 • na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat pracovní posudek, lhůta pro vydání činí 15 dnů .... více pracovní posudek
 • pracovní pohotovost
 • pracovní pohotovost je doba, kdy je zaměstnanec na jiném místě než na pracovišti připraven konat prá .... více pracovní pohotovost
 • pracovní cesta
 • pracovní cesta je časově omezené vyslání k výkonu práce mimo místo výkonu práce, které je sjednáno v .... více pracovní cesta
 • povinnosti zaměstnanců
 • zaměstnanci jsou povinni pracovat řádně, podle svých sil a znalostí, plnit pokyny nadřízených vydané .... více povinnosti zaměstnanců
 • potvrzení o zaměstnání
 • při ukončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti má zaměstnavatel povinnost vydat potv .... více potvrzení o zaměstnání
 • personální agentura
 • Zákoník práce nedefinuje termín personální agentura. Jediným příbuzným termínem definovaným v Zákoní .... více personální agentura
 • osobní údaje
 • zaměstnavatel nesmí ani před uzavřením, ani v průběhu pracovního poměru shromažďovat informace, kter .... více osobní údaje
 • osobní spis
 • zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance, ale smí v něm shromažďovat výhradně informac .... více osobní spis
 • okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnavatele
 • zaměstnavatel může zrušit okamžitě pracovní poměr jen výjimečně v těchto případech: zaměstnanec poru .... více okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnavatele
 • okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance
 • zaměstnanec může ukončit pracovní poměr okamžitě, pokud je zaměstnavatel ve zpoždění se mzdou nebo j .... více okamžité zrušení pracovního poměru - ze strany zaměstnance
 • odstupné
 • v případě ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost nebo ze zdra .... více odstupné
 • odpovědnost za škodu
 • zaměstnanec ručí zaměstnavateli za způsobenou škodu, za škodu způsobenou úmyslně nebo pod vlivem alk .... více odpovědnost za škodu
 • odpovědnost za schodek
 • k ochraně svěřených hodnot lze se zaměstnancem uzavřít dohodu o odpovědnosti, dohoda se sjednává vžd .... více odpovědnost za schodek
  Kurzy pracovní právo a zákoník práce  FORPSI - webhosting, serverhosting, domény
           potravinová alergie server o potravinové alergii a intoleranci                   potravinová alergie
  Kontakt  Partneři serveru          Tisk   

  nabídka práce, zaměstnání a brigády
  Hledám práci.cz
  nabídka práce a zaměstnání